Nội dung khóa học

CHƯƠNG II: TIẾP NHẬN ĐỀ BÀI VÀ XÂY DỰNG LUẬT CHƠI
 Bài II.1 (Phần 1) Tiếp nhận đề bài: CCSD & kiểm tra tính khả thi (05:31)
 Bài II.1 (Phần 2) Tiếp nhận đề bài: CCSD & kiểm tra tính khả thi (13:53)
 Bài II.1 (Phần 3) Tiếp nhận đề bài: CCSD & kiểm tra tính khả thi (06:17)
 Bài II.2 Xây dựng quy trình bán hàng (07:17)
 Bài II.3 (Phần 1) Xây dựng CCTC & MTCV (03:18)
 Bài II.3 (Phần 2) Xây dựng CCTC & MTCV (05:47)
 Bài II.4 (Phần 1) Thông số mấu chốt & định biên nhân sự (03:42)
 Bài II.4 (Phần 2) Thông số mấu chốt & định biên nhân sự (12:49)
 Bài II.5.1 (Phần 1) Mẫu báo cáo nhân viên Sales (05:03)
 Bài II.5.1 (Phần 2) Mẫu báo cáo nhân viên Sales (03:43)
 Bài II.5.1 (Phần 3) Mẫu báo cáo nhân viên Sales (13:24)
 Bài II.5.1 (Phần 4) Mẫu báo cáo nhân viên Sales (09:01)
 Bài II.5.2 (Phần 1) Mẫu báo cáo trưởng nhóm Sales (05:24)
 Bài II.5.2 (Phần 2) Mẫu báo cáo trưởng nhóm Sales (13:37)
 Bài II.5.2 (Phần 3) Mẫu báo cáo trưởng nhóm Sales (07:27)
 Bài II.5.3 (Phần 1) Mẫu báo cáo trưởng phòng Sales (05:34)
 Bài II.5.3 (Phần 2) Mẫu báo cáo trưởng phòng Sales (06:21)
 Bài II.6 Phương pháp tính lương (11:19)
 Bài II.6.1 Phương pháp tính lương theo chiết khấu doanh thu chính sách (05:35)
 Bài II.6 Ý nghĩa của tính lương (11:07)
 Bài II.6.2 Quy định quy đổi doanh thu (10:49)
 Bài II.6.3 Bảng quy chế lương Sales (10:25)
 Bài II.6.4 Quy chế thưởng phạt hệ thống (02:55)
 Bài II.6.5 Bảng lương mẫu (08:39)
 Bài II.6.6 Quy trình tính lương (06:51)

Đăng ký khóa học

Trưởng phòng sales Bán lẻ

Dành Trưởng phòng Bán lẻ

16,500,000 đ Đăng ký