Giới thiệu khóa học

- Xây dựng được mô hình Marketing dựa trên tình hình thực tế của ngành hàng, thị trường & nguồn lực của doanh nghiệp          

- Xây dựng được CCTC, định biên nhân sự & lập kế hoạch Marketing dựa trên đề bài của doanh nghiệp          

- Vận hành và điều chỉnh phòng Marketing nhằm đạt được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng hệ thống các chỉ số phân tích

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

165,000,000 đ Đăng ký