Khóa Học Giám Đốc Nhân Sự - CHRO

Giới thiệu khóa học

Học để giúp CEO có đầy đủ thông số để phân tích tình hình nhân sự và tư vấn cho CEO giải pháp tối ưu trong chiến lược nhân sự, sử dụng và kiểm soát hiệu quả nhân sự bằng phương pháp:
- Khoán.
- Kiểm soát hiệu quả nhân sự hệ thống.

- Quản trị mục tiêu.

- Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên.
- Về văn hóa: Xây dựng được văn hóa đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu - vì sự phát triển của doanh nghiệp.
- Về chính sách: Xây dựng cơ chế khoán toàn diện cho từng nhân sự trong hệ thống doanh nghiệp.
- Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa DN từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.
- Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống

Nội dung khóa học

Chương II: Nhận & phân tích đề bài từ CEO
 Bài II.1: Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (BSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 1 ) (14:02)
 Bài II.1: Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (BSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 2 ) (05:09)
 Bài II.1: Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (BSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 3 ) (06:35)
 Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 1 ) (07:05)
 Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 2 ) (17:03)
 Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 3 ) (07:01)
 Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 4 ) (14:48)
 Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 5 ) (06:27)
 Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 6 ) (20:44)
 Bài II.3: Nhận đề bài từ CEO: Quyền lợi và trách nhiệm của nhân sự đối với Doanh nghiệp ( Phần 1 ) (13:41)
 Bài II.3: Nhận đề bài từ CEO: Quyền lợi và trách nhiệm của nhân sự đối với Doanh nghiệp ( Phần 2 ) (07:56)
Chương IV: Phương pháp chia tiền phù hợp để tạo động lực cho nhân sự
 Giới thiệu chương IV (03:50)
 Bài IV.1: Sắp xếp cơ cấu tổ chức theo tầng nhân sự (10:17)
 Bài IV.2: Xây dựng chính sách phúc lợi theo tầng nhân sự (19:34)
 Bài IV.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Phần 1 ) (04:41)
 Bài IV.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Phần 2 ) (03:54)
 Bài VI.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Phòng truyền thông ) (07:03)
 Bài IV.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Phòng Nhân sự ) (05:02)
 Bài IV.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Lễ - tết - phép ) (05:31)
 Bài IV.4: CCSP là gì? Cách xây dựng CCSP ( Phần 1 ) (11:05)
 Bài IV.4: CCSP là gì? Cách xây dựng CCSP ( Phần 2 ) (12:16)
 Bài IV.5: Phương pháp chia lương 3T & đối tượng sử dụng (26:41)
 Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 1) (06:29)
 Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 2) (03:57)
 Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 3) (05:35)
 Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 4) (14:46)
 Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 5) (08:27)
 Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 6) (06:11)
 Bài IV.6: Tổng kết khóa học online cho Giám đốc Nhân sự để chuẩn bị offline (02:10)

Cảm Nhận Của Học Viên

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

Giám đốc Nhân sự - CHRO

Dành cho các Giám đốc Nhân sự

110,000,000 đ Đăng ký