Nội dung khóa học

Chương 1
Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CMO
 Bài 1: Phương pháp học ON - OFF Khóa Học CMO (11:08)
 Bài kiểm tra
Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp
 Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)
 Bài kiểm tra

Giới thiệu khóa học
Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

100,000,000 đ Đăng ký