Nội dung khóa học

Bài 7: Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp
 Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp (10:06)
Bài 8: Triển khai cơ chế khoán tới phòng ban
 Triển khai cơ chế khoán tới phòng ban (07:59)

Cảm Nhận Của Học Viên

Đăng ký khóa học

Giám đốc Tài chính - CFO

Dành cho các Giám đốc Tài chính

110,000,000 đ Đăng ký