Nội dung khóa học

Bài 1 : TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỘ THẢO
 Bài 1 : Tổng quan về chương trình hội thảo (09:38)
Bài 2 : Phân tích quỹ lương từ bảng CCSC
 Bài 2 : Phân tích quỹ lương từ bảng CCSC (08:50)
Bài 3 : Đọc chiến lược nhân sự
 Bài 3 : Đọc chiến lược nhân sự (24:06)
Bài 4 : Vai trò của tuyển dụng
 Bài 4 : Vai trò của tuyển dụng (05:07)
Bài 5 : Xây dựng thông báo tuyển dụng
 Bài 5 : Xây dựng thông báo tuyển dụng (26:15)
Bài 6 : Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
 Bài 6 : Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng (16:33)
Bài 7 : Quy trình đào tạo nhân sự mới
 Bài 7 : Quy trình đào tạo nhân sự mới (08:22)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

16,500,000 đ Đăng ký