Nội dung khóa học

CHƯƠNG II: TIẾP NHẬN ĐỀ BÀI VÀ XÂY DỰNG LUẬT CHƠI
 Bài II.1.1 (Phần 1) Tiếp nhận đề bài CCSD (04:21)
 Bài II.1.1 (Phần 2) Tiếp nhận đề bài CCSD (11:48)
 Bài II.1.1 (Phần 3) Tiếp nhận đề bài CCSD (05:22)
 Bài II.1.2 Kiểm tra tính khả thi (10:31)
 Bài II.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh (01:45)
 Bài II.2.2 (Phần 1) Chức năng các bộ phận kinh doanh (07:18)
 Bài II.2.2 (Phần 2) Chức năng các bộ phận kinh doanh (08:57)
 Bài II.2.3 Mô tả công việc phòng Sales NPP (05:00)
 Bài II.3 (Phần 1) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự (03:13)
 Bài II.3 (Phần 2) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự (13:17)
 Bài II.3 (Phần 3) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự (08:43)
 Bài II.3 (Phần 4) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự (02:05)
 Bài II.3 (Phần 5) Thông số mấu chốt và định biên nhân sự (11:32)
 Khái quát hệ thống báo cáo kinh doanh (11:37)
 Bài II.4 Hệ thống thông tin thông số kinh doanh của Admin (25:01)
 Bài II.5.1 (Phần 1) Báo cáo mẫu nhân viên Sales (14:29)
 Bài II.5.1 (Phần 2) Báo cáo mẫu nhân viên Sales (01:57)
 Bài II.5.1 (Phần 3) Báo cáo mẫu nhân viên Sales (02:48)
 Bài II.5.2 + II.5.3 Báo cáo mẫu trưởng team Sales & trưởng phòng Sales (07:52)
 Bài tập thực hành 2 (05:26)
 Bài II.6 (Phần 1) Quy chế công nợ (09:25)
 Bài II.6 (Phần 2) Quy chế công nợ (07:25)
 Bài II.6 (Phần 3) Quy chế công nợ (17:54)
 Bài II.7 Nội quy bộ phận (04:18)
 Bài II.8 (Phần 1) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải (06:37)
 Bài II.8 (Phần 2) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải (04:17)
 Bài II.8 (Phần 3) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải (06:54)
 Bài II.8 (Phần 4) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải (05:59)
 Bài II.8 (Phần 5) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải (11:20)
 Bài II.8 (Phần 6) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải (06:11)
 Bài II.8 (Phần 7) Quy chế tính lương & Quy chế sa thải (04:34)
 Bài tập thực hành 3 (01:36)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

16,500,000 đ Đăng ký